اعضای هیات مدیره

نام

سمت

تحصیلات

محمد ابراهیم زاده کاریزکی

رئیس هیأت مدیره

دکتری حسابداری

کمال خان زاده

نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل

دکتری مدیریت مالی

هادی نجاتیان

عضو هیأت مدیره

دکتری مدیریت کسب و کار

امیر یکه زارع

عضو هیأت مدیره

دکتری مدیریت مالی

زهرا محمدی

عضو هیأت مدیره

کارشناسی حسابداری


وابسته به موسسه اعتباری ملل (سهامی عام)